Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.motospicka.cz . Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající v souvislosti s nákupem produktů v tomto internetovém obchodě.

Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí Jiří Špička, Mírovka 658/3, 78985 Mohelnice, IČ: 42994471, DIČ: CZ6603301573 (dále jen též prodávající).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci kontakty.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky kupujícího, obsahující všechny povinné údaje, ze strany prodávajícího kupujícímu.

Objednávka kupujícího bude prodávajícím potvrzena prostřednictvím e-mailu. Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem nebo faxem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu finanční zálohy.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít. Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu jako zásilku na dobírku nebo po uhrazení prostřednictvím přepravní služby. Cena za dopravu se liší podle váhy dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem. Dodací lhůta je 5 až 15 pracovních dnů, pokud je produkt skladem (naše zboží je na trhu natolik specifické, že je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že doba dodání je v ojedinělých případech delší, což je zapříčiněno množstvím dodavatelů, se kterými aktivně spolupracujeme, abychom Vám mohli nabídnout, co nejširší nabídku produktů na trhu). Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. dočasné vyprodání zboží). V případě, že některé produkty nebudou skladem, zavazuje se prodávající kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím další postup.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné, tj. včetně DPH. Cena balného je odvislá od počtu ks objednaných produktů. Cena za přepravu dopravcem je odvislá od volby způsobu dodání produktů kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání produktů před odesláním objednávky. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná v okamžiku převzetí produktů kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

1. kupující je povinen doručit v zákonné čtrnácti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu,

2. produkty musí být neporušené, pokud možno v původním obalu. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu prodávajícímu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst tento svůj nárok vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny,

3. zásilka s vráceným produktem musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího) a být doručena prodávajícímu. Produkty vracené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.

4. kupující uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu. Odstoupením od smlouvy smlouva od samého počátku zaniká a strany jsou si povinny vydat to, co si na jejím základě navzájem plnily. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do třiceti dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu,

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

7. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje

b) Kupující je povinen dodaný produkt převzít a zaplatit sjednanou cenu.

c) V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE

Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka

Kupující při uplatnění záruky má:

- pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy

- pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zboží

- mechanickým poškozením nebo opotřebením

- užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího

Místem pro uplatnění reklamací je adresa místa podnikání prodávajícího: Jiří Špička, Mírovka 658/3, 789 85 Mohelnice nebo e-mail motospicka@gmail.com.

Postup reklamace:

Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči prodávajícímu domáhá.

Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat produkt zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části produktu / dodávky.

O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou či písemně.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.